Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Cadeau Pakje in

 

Artikel 1 Definities

 1. Cadeau Pakje in: Saskia Leemans, gevestigd in Leende, Anjerstraat 2.
 2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cadeau Pakje in een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Cadeau Pakje in te leveren producten en/of door Cadeau Pakje in te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer,  contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Cadeau Pakje in georganiseerde activiteiten.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Cadeau Pakje in, die betrekking hebben op de producten of diensten van Cadeau Pakje in.
 4. Activiteit: de door Cadeau Pakje in aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit een inpakworkshop/training/inpakservice en demonstraties.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Cadeau Pakje in te leveren producten of te verrichten diensten.
 2. Cadeau Pakje in kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

 1. Indien de klant Cadeau Pakje in verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door Cadeau Pakje in te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Een door Cadeau Pakje in gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Cadeau Pakje in in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Cadeau Pakje in dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van Cadeau Pakje in nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Cadeau Pakje in binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
 4. Indien de klant van Cadeau Pakje in bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Cadeau Pakje in uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.
 5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
 6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

 

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Cadeau Pakje in gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.
 2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 3. Cadeau Pakje in behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.
 4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
 5. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Cadeau Pakje in lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.
 6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Cadeau Pakje in voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 vermeerderd met de omzetbelasting.
 7. Reiskosten bedraagt € 0,30 per gereden kilometer, exclusief BTW.

 

Artikel 6 Opzegging van een groepsworkshop

 1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
 2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
 3. Indien de klant de overeenkomst voor het geven van workshops op maat, dan wel tot het verzorgen van maaltijden al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit of het in datum verplaatsen ervan) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
 4. 25 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 28 dagen zit;
 5. 50 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 21 dagen zit;
 6. 75 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 14 dagen zit
 7. de volledige prijs indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit. De geoffreerde dranken zullen in geval van ontbinding niet in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 Opzegging van deelname aan een inpak workshop

 1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
 2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
 3. Indien de klant de overeenkomst voor een creatieve workshop al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan de activiteit) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
 4. 25 % van de totaalprijs van de workshop/cursus is verschuldigd als er minder dan 28 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit zit;
 5. 50 % van de totaalprijs van de workshop/cursus is verschuldigd als er minder dan 21 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit zit;
 6. 75 % van de totaalprijs van de workshop/cursus is verschuldigd als er minder dan 14 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit zit;
 7. de volledige prijs van elke bovenstaande genoemde als er minder dan 7 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit zit;
 8. Het is echter wel mogelijk een plaatsvervanger de workshop volgt.
 9. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met ingang van de eerste dag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Artikel 8 Het verrichten van diensten

 1. Cadeau Pakje in zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Cadeau Pakje in is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Cadeau Pakje in is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
 2. Cadeau Pakje in is niet aansprakelijk voor schade door de door Cadeau Pakje in geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.
 3. Cadeau Pakje in is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is Cadeau Pakje in niet aansprakelijk.
 4. Cadeau Pakje in is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Cadeau Pakje in. De klant vrijwaart Cadeau Pakje in voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Cadeau Pakje in verrichte diensten en/of producten.
 5. Cadeau Pakje in zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Cadeau Pakje in verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Cadeau Pakje in en/of door Cadeau Pakje in ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan Cadeau Pakje in toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Cadeau Pakje in is in die gevallen niet schadeplichtig.

 

Artikel 10. Publiceren

Cadeau Pakje in is gerechtigd om foto’s die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken.

 

Artikel 11. Cadeau Inpakservice en inpakdemonstraties

 1. Bij een cadeau inpakservice verzorgt de opdrachtgever de inpakbalie, mits anders overeengekomen.
 2. De maten van de inpakbalie zijn vereist op 90-95cm werkhoogte.
 3. Indien er op een buitenlocatie wordt gewerkt, dient de opdrachtgever dit tijdig te melden.
 4. Het minimum aantal uren voor de cadeau inpakservice of demonstraties op locatie is vanaf 4 uur (dagdeel) te boeken.

 

Artikel 12. Privacy wetgeving

Cadeau Pakje in, gevestigd aan de Anjerstraat 2, 5595 EJ Leende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1.Contactgegevens:

http://cadeaupakjein.nl, Anjerstraat 2, 5595 EJ Leende, +31623890653

Saskia Leemans is de Functionaris Gegevensbescherming van Cadeau Pakje in. Zij is te bereiken via saskia@cadeaupakjein.nl of +31623890653.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Cadeau Pakje in verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer (alleen van toepassing bij webshop)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via saskia@cadeaupakjein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cadeau Pakje in verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Cadeau Pakje in neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cadeau Pakje in) tussen zit. Cadeau Pakje in gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cadeau Pakje in bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > 2 weken na gevolgde workshop > om eventueel nog te kunnen reageren op vragen

Personalia                                 > 2 weken na gevolgde workshop > om eventueel nog te kunnen reageren op vragen                      

Adres                                         > 2 weken na gevolgde workshop > om eventueel nog te kunnen reageren op vragen

E-mail-adres                            > 2 weken na gevolgde workshop > om eventueel not te kunne reageren op vragen

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Cadeau Pakje in verstrekt geen gegevens aan derden of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cadeau Pakje in gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cadeau Pakje in en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar saskia@cadeaupakjein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Cadeau Pakje in wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cadeau Pakje in neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Wij gebruiken dit om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden en het bezoek aan onze website zo interessant mogelijk te maken. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Lees meer over onze cookies ›