Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden Cadeau Pakje in

 

Artikel 1 Definities

 1. Cadeau Pakje in: Saskia Leemans, gevestigd in Valkenswaard, Wikke 13.
 2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cadeau Pakje in een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Cadeau Pakje in te leveren producten en/of door Cadeau Pakje in te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer,  contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Cadeau Pakje in georganiseerde activiteiten.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Cadeau Pakje in, die betrekking hebben op de producten of diensten van Cadeau Pakje in.
 4. Activiteit: de door Cadeau Pakje in aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit een inpakworkshop/training/inpakservice en demonstraties.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Cadeau Pakje in te leveren producten of te verrichten diensten.
 2. Cadeau Pakje in kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

 1. Indien de klant Cadeau Pakje in verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door Cadeau Pakje in te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Een door Cadeau Pakje in gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Cadeau Pakje in in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Cadeau Pakje in dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van Cadeau Pakje in nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Cadeau Pakje in binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
 4. Indien de klant van Cadeau Pakje in bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Cadeau Pakje in uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.
 5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
 6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

 

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Cadeau Pakje in gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.
 2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 3. Cadeau Pakje in behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.
 4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
 5. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Cadeau Pakje in lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.
 6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Cadeau Pakje in voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 vermeerderd met de omzetbelasting.
 7. Reiskosten bedraagt € 0,33 per gereden kilometer, exclusief BTW.

 

 

Artikel 6 Opzegging van een groepsworkshop

 1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
 2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
 3. Indien de klant de overeenkomst voor het geven van workshops op maat, dan wel tot het verzorgen van maaltijden al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit of het in datum verplaatsen ervan) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
 4. 25 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 28 dagen zit;
 5. 50 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 21 dagen zit;
 6. 75 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 14 dagen zit
 7. de volledige prijs indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit. De geoffreerde dranken zullen in geval van ontbinding niet in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 Opzegging van een inpakworkshop/service

 1. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
 2. In geval van overmacht en het niet schriftelijk mededelen van de opdracht 7 dagen voor datum blijft de volledige som verschuldigd. Cadeau Pakje in kan zelf beslissen welke sommen eventueel in mindering gebracht kunnen worden (vb. reiskosten/overnachtingen/maaltijden).
 3. Indien de klant de overeenkomst voor een workshop/service al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan de activiteit) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
 4. 25 % van de totaalprijs van de workshop/cursus is verschuldigd als er minder dan 28 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit zit;
 5. 50 % van de totaalprijs van de workshop/cursus is verschuldigd als er minder dan 21 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit zit;
 6. 75 % van de totaalprijs van de workshop/cursus is verschuldigd als er minder dan 14 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit zit;
 7. de volledige prijs van elke bovenstaande genoemde als er minder dan 7 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit zit;
 8. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met ingang van de eerste dag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Artikel 8 Het verrichten van diensten

 1. Cadeau Pakje in zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Cadeau Pakje in is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Cadeau Pakje in is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
 2. Cadeau Pakje in is niet aansprakelijk voor schade door de door Cadeau Pakje in geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.
 3. Cadeau Pakje in is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is Cadeau Pakje in niet aansprakelijk.
 4. Cadeau Pakje in is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Cadeau Pakje in. De klant vrijwaart Cadeau Pakje in voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Cadeau Pakje in verrichte diensten en/of producten.
 5. Cadeau Pakje in zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Cadeau Pakje in verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Cadeau Pakje in en/of door Cadeau Pakje in ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan Cadeau Pakje in toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Cadeau Pakje in is in die gevallen niet schadeplichtig.

 

Artikel 10. Publiceren

Cadeau Pakje in is gerechtigd om foto’s die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken.

 

Artikel 11. Cadeau Inpakservice en inpakdemonstraties

 1. Bij een cadeau inpakservice verzorgt de opdrachtgever de inpakbalie, mits anders overeengekomen.
 2. De maten van de inpakbalie zijn vereist op 90-95cm werkhoogte.
 3. Indien er op een buitenlocatie wordt gewerkt, dient de opdrachtgever dit tijdig te melden.
 4. Het minimumaantal uren voor de cadeau inpakservice of demonstraties op locatie is vanaf 4 uur (dagdeel) te boeken.
 5. Elke opdracht die wordt uitbesteed door Cadeau Pakje in aan een derde partij geeft de derde partij geen recht op eventuele vergoedingen als de opdracht wordt geannuleerd door eender welke redenen.
 6. De algemene voorwaarden van Cadeau Pakje in overstijgen alle algemene voorwaarden van elke tegenpartij.
 7. Elk overeenkomst die is aan gegaan met Cadeau Pakje in wordt verondersteld gekend te zijn door de opdrachtgever.